НОВИНИ
 

Решения на ДАС

Решения на ДАС

На заседание, проведено на 13.01.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Николай Неделчев - дежурен представител на БФБ от среща № 69 между отборите на БК „Черноморец Бургас“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 04.01.2020г. в зала „Бойчо Брънзов“ в гр. Бургас. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

1.            Налага на старши-треньор на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов - глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл. 35, т. 3 ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение в среща № 69 между отборите на БК „Черноморец Бургас“ и БК „Левски Лукойл“, проведена на 04.01.2020 г.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.1 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че в интервала между първата и втората четвърт на срещата е отсъдено техническо нарушение на старши-треньора на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов  за репликиране срещу съдийско отсъждане. Нарушението е трето за сезона за старши-треньора, което предопределя размера на наказанието му.

 

На базата на същия доклад и на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на БК „Черноморец Бургас“, имуществена санкция размер на 200 (двеста) лева на основание чл.40, т.3 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл.7, ал.1, т.14, т.15 и т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство – мъже НБЛ“ за неизправни измервателни уреди, в среща № 69 между БК „Черноморец Бургас“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 04.01.2020 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. Червената и жълта светлинна линейна индикация на таблото не функционират правилно и съгласно предназначението си, което е нарушение на чл. 7, ал.1, т.14 и чл.7, ал.1, т.15 oт Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. С решение от 16.10.2019г., ДАС отправи указание до БК „Черноморец Бургас“ да бъдат отстранени нередовностите на измервателните уреди до следващата среща на клуба, като с Решения на ДАС от 15.11.2019 г., 04.12.2019 г. и 13.12.2019 г. санкционира БК „Черноморец Бургас“ за допуснатото нарушение. С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, указанията на ДАС не са изпълнени. Предвидената имуществена санкция в чл.40 т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид направеното предупреждение и това че нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.

 

2.  Налага на Джамал Кинг, състезател с № 3 от отбора на БК „Черноморец Бургас“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 69 между БК „Черноморец Бургас“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 04.01.2020 г. в гр. Бургас.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 3 от отбора на БК „Черноморец Бургас“ – Джамал Кинг  е отсъдено техническо нарушение за репликиране срещу съдийско отсъждане. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му изрично предвиден в ДАП.

 

3. Налага на Блейк Рейнолдс, състезател с № 32 от отбора на БК „Черноморец Бургас“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 69 между БК „Черноморец Бургас“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 04.01.2020 г. в гр. Бургас.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.3 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 34:00 мин. на състезателя с № 32 от отбора на БК „Черноморец Бургас“ – Блейк Рейнолдс  е отсъдено техническо нарушение за репликиране срещу съдийско отсъждане. Нарушението е второ за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.   

4. Налага на Йордан Колев, старши-треньор на отбора на БК „Черноморец Бургас“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 65 между БК „Черноморец Бургас“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 04.01.2020 г. в гр. Бургас.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.4 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 35:00 мин на старши-треньора на отбора на БК „Черноморец Бургас“ – Йордан Колев е отсъдено техническо нарушение за репликиране срещу съдийско отсъждане. Нарушението е първо за настоящия сезон на старши-треньора, което предопределя размера на наложеното наказание, изрично предвиден в ДАП.

 

Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа и доклада на г-жа София Масларова - дежурен представител на БФБ от среща № 67 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Рилски спортист“, проведена на 04.01.2020г. в зала „ДКС - Варна“ в гр. Варна. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1. Налага на Цветомир Куртев, състезател с № 29 от отбора на БК „Черно море Тича“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 67 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Рилски спортист“, проведена на 04.01.2020 г. в гр. Варна.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 8:50 мин. на четвъртата четвърт, на състезателя с № 29 от отбора на БК „Черно море Тича“ – Цветомир Куртев е отсъдено техническо нарушение за симулация. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му, изрично предвиден в ДАП.

 

ДАС УКАЗВА:

 

2. На БК „Черно море Тича“ в срок до следващата среща след обявяване на настоящото решение да приведе в съответствие номера на състезателна карта (20060008) и номера в лицензионния списък (20172922) на състезателя с № 10 – Веселин Георгиев от отбора на БК „Черно море Тича“, съгласно чл. 75, ал.1, т.1 и 2 от правилата на НБЛ.  Поради неизвестни причини горепосочените несъответстват, което е в разрез с правилата на НБЛ и за което ДАС би могъл да санкционира клуба за пропуска.

 

Предвид факта, че срещата между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Рилски спортист“ се е провела на 04.01.2020г., а Решението, с което ДАС указа на БК „Черно море Тича“ за отстраняване на пропуска е постановено на 06.01.2020г. ДАС не наказва клуба за извършеното нарушение, като отново дава срок до следващата среща на клуба.

Въз основа на доклада на г-жа София Масларова, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши още:

 

1. Налага на Екзейвиър Джонсън, състезател с № 11 от отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 67 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Рилски спортист“, проведена на 04.01.2020 г. в гр. Варна.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 8:56 мин. на третата четвърт на състезателя с № 11 от отбора на БК „Рилски спортист“ – Екзейвиър Джонсън е отсъдено техническо нарушение за използване на нецензурни думи след съдийско отсъждане. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му, изрично предвиден в ДАП.

 

2. Налага на Екзейвиър Джонсън, състезател с № 11 от отбора на БК „Рилски спортист“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.35, т.1, във връзка с чл. 34, ал.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 67 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 04.01.2020 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, след извършено пето нарушение на състезателя с № 11 от отбора на БК „Рилски спортист“ – Екзейвиър Джонсън, същият продължил с недоволството и нецензурните изрази, поради което му  е отсъдено техническо нарушение. Тъй като състезателят с № 11 от отбора на БК „Рилски спортист“ – Екзейвиър Джонсън вече е бил отстранен състезател, второто техническо нарушение е записано на скамейката на отбора на БК „Рилски спортист“, но предвид разпоредбата на чл. 35, ал.1 от ДАП на НБЛ, санкцията се налага на действителния извършител на нарушението, а именно състезателят – Екзейвиър Джонсън. Нарушението е второ за сезона за състезателя и съгласно предвиденото в чл. 34, ал.3 от ДАП се налага наказание в конкретния размер.



1 2 3 4 5 ... 157 »
КЛАСИРАНЕ
Галерия
Партньори на клубовете
Molten