НОВИНИ
 

ДАС наложи нови санкции

ДАС наложи нови санкции

На заседание, проведено на 02.12.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада и рапорта за инциденти на г-н Владимир Атанасов - дежурен представител на БФБ, както и доклада на Мартин Хорозов – старши съдия от среща № 39 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 25.11.2019г. в зала „ДКС - Варна“ в гр. Варна. Въз основа на докладите и рапорта за инциденти, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, вземайки предвид депозираното от БК „Черно море Тича“ възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на БК „Черно море Тича, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл.37, т.3 от ДАП на НБЛ, за дисциплинарно нарушение изразяващо се в нанесен удар на старши съдия Мартин Хорозов от зрител, след края на среща № 39 между БК „Черно Море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 25.11.2019 г. в гр. Варна.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада и рапорта за инциденти на дежурния представител на БФБ, след края на срещата, при излизане от игралното поле до вратата, водеща до съдийската стая, зрител от публиката е нападнал и ударил по таза старши съдията Мартин Хорозов. Съгласно доклада на последния, ударът, нанесен от нападателя, е бил „агресивен“ и „силно болезнен“, съпроводен от словесна атака, показваща лично отношение и откровена лична недобронамереност.

 

Рапортът за инциденти на дежурния представител на БФБ, както и докладът на Мартин Хорозов – старши съдия от среща № 39 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“, индивидуализират извършителя на нарушението – г-н Деян Иванов - бивш състезател от НБЛ, необвързан с БК „Черно море Тича“ и пряко незаинтересован от отсъжданията по време на мача.

 

От доклада на дежурния представител на БФБ става ясно, че организацията на проведената среща № 39 между БК „Черно Море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“ е била на много високо ниво, в това число осигурената развлекателна програма по време на прекъсванията, числеността на охраната на събитието, работата на секретарския апарат и т.н. Въпреки гореописаната организация на срещата, в Рапорта за инциденти на дежурния представител на БФБ е отбелязано, че по време на инцидента не е присъствало лице от охранителната фирма, което да успее да възпре инцидента и да овладее зрителя-агресор.

 

В доклада на Мартин Хорозов – старши съдия от гореописаната среща се сочи за своевременната реакция на управата на БК „Черно море Тича“ в лицето на г-н Саша Топчов, който се е разграничил от действията на зрителя г-н Деян Иванов. Същата реакция е депозирана впоследствие и във формата на официално възражение до ДАС, в което нападението над старши съдията е остро осъдено, а клубът категорично се е разграничил от неправомерното деяние на зрителя.

 

Предвид всичко гореизложено, отчитайки разпоредбата на чл. 37 от ДАП, която за подобни нарушения предвижда кумулативното налагане на мерките и санкциите, посочени в т.3, отчитайки многобройните смекчаващи вината на БК „Черно море Тича“ обстоятелства и предвид предоставената в чл. 47 , ал. 1 от ДАП оперативна самостоятелност на органа, Дисциплинарно-административния съвет на Националната баскетболна лига не налага наказание принудителна мярка на БК „Черно море Тича“, а предвидената имуществена санкция налага в по-малък от максимално предвидения размер.

 

С настоящото решение обаче, ДАС напомня на БК „Черно море Тича“, че разпоредбата на чл. 36 от ДАП предвижда отговорността за нормалното провеждане на всяка среща при спазване на изискванията и установения ред преди, по време на и след провеждането й да се носи от баскетболния клуб – домакин. Предвид това, при следващо допуснато подобно нарушение на ДАП, предвидените в последния санкции ще бъдат наложени в пълен размер, независимо от смекчаващите обстоятелства.

 

Въз основа на доклада на г-н Владимир Атанасов, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-ДАС реши още:

 

1.           Налага на Блейк Рейнолдс, състезател с № 32 от отбора на БК „Черноморец Бургас“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 39 между БК „Черно Море Тича“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 25.11.2019 г. в гр. Варна.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 32 от отбора на БК „Черноморец Бургас“ – Блейк Рейнолдс – е отсъдено техническо нарушение за оспорване на съдийско отсъждане и отправена нецензурирана реплика към съдията. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

Дисциплинарно Административният Съвет разгледа доклада на г-н Любомир Амиорков - дежурен представител на БФБ от среща № 38 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Ямбол“, проведена на 23.11.2019 г., в зала „Арена Ботевград“, гр. Ботевград. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на БК „Балкан“ имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл.40, т.13 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл. 19 от Правилата на НБЛ, за дисциплинарно нарушение, изразяващо се в закъснение на дежурния лекар Ваня Нанкова (назначена с Заповед № 214/20.11.2019г., издадена от АИППМП „Ваня Накова - Елит“, гр. Ботевград) за среща № 38 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Ямбол“, проведена на 23.11.2019 г.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, дежурният лекар Ваня Накова е закъсняла за среща № 38 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Ямбол“, проведена на 23.11.2019г. Последната се е явила в 18:40 (10 минути след официално обявения начален час на срещата) и е представила Заповед № 214/20.11.2019 г., издадена от АИППМП „Ваня Накова - Елит“, гр. Ботевград, което позволило срещата да стартира в рамките на допустимите 30 минути закъснение (арг. от чл. 100 от Правилата на НБЛ). Съгласно чл. 19 от Правилата на НБЛ, Баскетболният клуб домакин е задължен, най-късно 30 мин. преди началния час на срещата, да представи на дежурния представител/главния съдия назначения дежурен лекар, който трябва да представи заповед за назначение.

 

 Предвидената в ДАП санкция за гореописаното нарушение точно определена по размер и не подлежи на конкретизация от ДАС.

 

Разгледан бе и доклад на г-н Любомир Амирков - дежурен представител на БФБ от среща No 37 между отборите на БК „А1 Академик София“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 23.11.2019 г. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на мениджъра на БК „Спартак Плевен“ – Богдан Петков - глоба в размер на 300 лв. на основание чл. 35, т. 3 ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение в среща № 37 между отборите на БК „А1 Академик София“ и БК „Спартак Плевен“ проведена на 23.11.2019 г.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че по време на срещата е отсъдено техническо нарушение на мениджъра на БК „Спартак Плевен“ – Богдан Петков за остра реакция срещу съдийско отсъждане. Нарушението е трето за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му.

 

2.           Налага на Александър Дяковски, старши-треньор на отбора на БК „Спартак Плевен“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 37 между отборите на БК „А1 Академик София“ и БК „Спартак Плевен“ проведена на 23.11.2019 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на БК „Спартак Плевен“ – Александър Дяковски – е отсъдено техническо нарушение за остра реакция срещу съдийско отсъждане. Нарушението е първо за сезона за старши-треньора, което предопределя размера на наказанието му.1 2 3 4 5 ... 157 »
КЛАСИРАНЕ
Галерия
Партньори на клубовете
Molten