А1 Академик СофияАкадемик Бултекс 99БалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасЯмбол
НОВИНИ
 

Решения на ДАС след втори кръг на НБЛ

Решения на ДАС след втори кръг на НБЛ

На заседание, проведено на 25.10.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Красимир Стойнeв - дежурен представител на БФБ от среща No 11 между отборите на БК „Берое“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 19.10.2019 г. в Стара Загора. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           На основание чл.40, т.26 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.121, ал.2 от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ, налага на БК „Берое“ имуществена санкция в размер на 1000 лв. за непоставяне на логото на НБЛ върху официалния състезателен екип на отбора.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител, върху представителните екипи на състезателите на БК „Берое“ е липсвало логото на НБЛ, което е нарушение на чл.121, ал.2 от Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже на НБЛ. За съответното нарушение предвиденото наказание е точно определено в ДАП на НБЛ и се равнява на 1000 лв. за всяко непоставяне.

На същото заседание, след като разгледа доклада на г-н Красимир Стойнeв, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, ДАС реши още:

 

1.           На основание чл.47, ал.1 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл.75, ал.1, т.1, предложение първо от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата), налага на БК „Спартак Плевен“, имуществена санкция в размер на 50 лв., за непредставена състезателна карта на състезател с № 5 Николай Титков.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, от щаба на БК „Спартак Плевен“ не е представена редовна състезателна карта на състезател с № 5 Николай Титков, твърди се, че картата е налична, но е останала в предишния му клуб – БК „Берое“. Разпоредбата на чл.75, ал.1, т.1 от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ задължава упълномощеното лице за всеки БК, преди всяка среща, да представя състезателните карти на състезателите и треньорите за съответния сезон за проверка от дежурния представител/главния съдия. С оглед горното, ДАС счита, че е задължение на БК „Спартак Плевен“ да предприеме необходимите действия, като изиска картата от предишния клуб на състезателя или заяви в БФБ издаването на нова такава по реда, предвиден в чл. 64, ал. 5 от Правилата.

 

2.           На основание чл.47, ал.1 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл.75, ал.1, т.1, предложение първо от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата), налага на БК „Спартак Плевен“, имуществена санкция в размер на 50 лв., за непредставена състезателна карта на състезател с № 11 Пламен Стефанов.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, от щаба на БК „Спартак Плевен“ не е представена редовна състезателна карта на състезател с № 11 Пламен Стефанов, твърди се, че картата е налична, но е останала в предишния му клуб – БК „Рилски Спортист“. Разпоредбата на чл.75, ал.1, т.1 от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ задължава упълномощеното лице за всеки БК, преди всяка среща, да представя състезателните карти на състезателите и треньорите за съответния сезон за проверка от дежурния представител/главния съдия. С оглед горното, ДАС счита, че е задължение на БК „Спартак Плевен“ да предприеме необходимите действия, като изиска картата от предишния клуб на състезателя или заяви в БФБ издаването на нова такава по реда, предвиден в чл. 64, ал. 5 от Правилата.

 

3.           На основание чл.47, ал.1 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл.75, ал.1, т.1, предложение първо от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата), налага на БК „Спартак Плевен“, имуществена санкция в размер на 50 лв., за непредставена състезателна карта на състезател с № 10 Антон Цвятков.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.3 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, от щаба на БК „Спартак Плевен“ не е представена редовна състезателна карта на състезател с № 10 Антон Цвятков, твърди се, че картата е заявена в БФБ, но не е получена. След извършена проверка в БФБ, ДАС установи, че заявка за издаване на състезателни карти от БК „Спартак Плевен“ не е получавана в БФБ. Разпоредбата на чл.75, ал.1, т.1 от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ задължава упълномощеното лице за всеки БК, преди всяка среща, да представя състезателните карти на състезателите и треньорите за съответния сезон за проверка от дежурния представител/главния съдия. С оглед горното, ДАС счита, че е задължение на БК „Спартак Плевен“ да предприеме необходимите действия да заяви в БФБ издаването на карта за състезателя по реда, предвиден в чл. 64, ал. 5 от Правилата.

 

4.           На основание чл.47, ал.1 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл.75, ал.1, т.1, предложение първо от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата), налага на БК „Спартак Плевен“, имуществена санкция в размер на 50 лв., за непредставена състезателна карта на състезател с № 9 Никола Кирилов.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.4 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, от щаба на БК „Спартак Плевен“ не е представена редовна състезателна карта на състезател с № 9 Никола Кирилов, твърди се, че картата е заявена в БФБ, но не е получена. След извършена проверка в БФБ, ДАС установи, че заявка за издаване на състезателни карти от БК „Спартак Плевен“ не е получавана в БФБ. Разпоредбата на чл.75, ал.1, т.1 от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ задължава упълномощеното лице за всеки БК, преди всяка среща, да представя състезателните карти на състезателите и треньорите за съответния сезон за проверка от дежурния представител/главния съдия. С оглед горното, ДАС счита, че е задължение на БК „Спартак Плевен“ да предприеме необходимите действия да заяви в БФБ издаването на карта за състезателя по реда, предвиден в чл. 64, ал. 5 от Правилата.

 

5.           На основание чл.40, т.23 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл.75, ал.1, т.3 от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже НБЛ, налага на БК „Спартак Плевен“ имуществена санкция в размер на 200 лв. за неизпълнение на чл. 7.2. от официалните баскетболни правила на ФИБА  –  „треньор, непотвърдил състав и стартова петица най-малко 10 мин., преди началния час на срещата“, за среща №11 между отборите на БК „Берое“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 19.10.2019г. в Стара Загора.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.5 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, треньорът на БК „Спартак Плевен“ не е представил тимов лист за срещата между отборите на БК „Берое“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 19.10.2019г. в Стара Загора, а е представил такъв от срещата на БК „Спартак Плевен“ и БК "Рилски Спортист" от 05.10.2019 г. Независимо от факта, че съставът на състезателите в двете срещи се припокрива, ДАС счита, че разпоредбата на чл. 75, ал. 1, т.3 следва да се спазва стриктно и тимовият лист трябва да се изготвя и представя за всяка среща от НБЛ. С настоящото решение, ДАС обръща внимание и на факта, че от една страна представеният документ следва да съдържа информация за състава на представителния отбор за конкретната среща, а от друга - да има поставен печат на клуба, какъвто не е имало на представения от БК „Спартак Плевен“ документ. Размерът на предвидената и наложена санкция е абсолютно определен в ДАП и не подлежи на конкретизация.

 

6.           На основание чл.40, т.26 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.121, ал.2 от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ, налага на БК „Спартак Плевен“ имуществена санкция в размер на 1000 лв. за непоставяне на логото на НБЛ върху официалния състезателен екип на отбора.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител, върху представителните екипи на състезателите на БК „Спартак Плевен“ е липсвало логото на НБЛ, което е нарушение на чл.121, ал.2 от Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже на НБЛ. За съответното нарушение предвиденото наказание е точно определено в ДАП на НБЛ и се равнява на 1000 лв. за всяко непоставяне.

 

Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Любомир Амиoрков - дежурен представител на БФБ от среща № 15 между отборите на БК „Левски-Лукойл“ и БК „Ямбол“, проведена на 18.10.2019 г. в Зала „Универсиада“ в гр. София. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на Дарин Иванов, състезател с № 21 от отбора на БК „Ямбол“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 15 между БК „Левски Лукойл“ и БК „Ямбол“, проведена на 18.10.2019 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 21 от отбора на БК „Ямбол“ – Дарин Иванов – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.1 2 3 4 5 ... 152 »
КЛАСИРАНЕ
Национална Баскетболна Лига
Балкан
Ръст: 193 см
Тегло: 92 кг
Рождена дата: 06-02-1993
Пост: Комбо Гард (1-2)
март
MVP35
Точки20
Борби6
Асистенции4
Отнети топки5
Минути26.1
Галерия
Партньори на клубовете
Molten

Fan Manager